B系列电机驱动(驱动部短小型)

B系列电机驱动(驱动部短小型)


B系列电机驱动(驱动部短小型)

产品说明

通过将驱动部小型化,可以节省空间。


※这些精密计量泵产品是根据海霸公司的技术许可制造的。